Numeryczny Model Terenu

Numeryczny Model Terenu
Firma ARCHINFO oferuje usługi związane z przetwarzaniem danych wysokościowych i tworzeniem numerycznych modeli terenu (NMT).

Numeryczny model terenu to numeryczna reprezentacja powierzchni terenu utworzona na podstawie zbioru odpowiednio wybranych punktów pomiarowych dzięki algorytmom interpolacyjnym, które umożliwiają jej odtworzenie na określonym obszarze.

Numeryczne modele wysokościowe tworzymy na podstawie:

  • bezpośrednich pomiarów terenowych wykonanych przez geodetę
  • danych pochodzących z digitalizacji istniejących map i pomiarów archiwalnych (np. rzędne określone w dokumentacji archeologicznej)
  • pomiarów fotogrametrycznych
  • numerycznych danych wysokościowych pozyskanych ze zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (np. pozyskane przy pomocy skaningu lotniczego LIDAR w ramach Projektu ISOK)

Po odpowiednim przetworzeniu danych i ich opracowaniu uzyskuje się cyfrowe przedstawienia terenu, nadające się do dalszej obróbki oraz różnego rodzaju pomiarów, analiz i wizualizacji.

Na podstawie gotowego NMT można wygenerować prezentację wysokościową danego terenu w postaci:

  • monochromatycznego modelu cieniowanego (z zastosowaniem różnych ustawień kąta ekspozycji)
  • barwnego modelu hipsometrycznego (dobór barw dowolny)
  • planu warstwicowego (barwnego lub monochromatycznego)
  • wizualizacji 3D

Numeryczny model terenu pozwala na wyznaczanie wysokości, oznaczanie obszarów zalewowych, wykonywanie przekrojów terenowych, sprawdzanie widoczności, obliczanie objętości, bilansowanie robót ziemnych oraz wiele innych pomiarów i analiz wysokościowo-przestrzennych.

W ramach opisywanej usługi wykonujemy również plany sytuacyjno-wysokościowe (warstwicowe) dla stanowisk archeologicznych. Są one wymagane w przypadku każdych badań archeologicznych, zgodnie z rozporządzeniem MKiDN w sprawie prowadzenia badań archeologicznych.

Usługi pozyskiwania danych wysokościowych i tworzenia numerycznych modeli terenu wyceniane są indywidualnie w zależności od rodzaju zlecenia. W sprawie wyceny skontaktuj się bezpośrednio w dziale Kontakt.