ARCHINFO

ARCHINFO

ARCHINFO

Pracownia badań archeologicznych i architektonicznych oraz dokumentacji cyfrowej.

ARCHINFO to dynamicznie rozwijająca się firma oferująca usługi związane z archeologią, architekturą historyczną, ochroną zabytków oraz nowoczesną, specjalistyczną dokumentacją cyfrową.

Oferta firmy skierowana jest zarówno do inwestorów prywatnych, jednostek samorządowych i spółek państwowych, jak i do firm i instytucji prowadzących badania lub inne prace przy obiektach zabytkowych i w strefach objętych ochroną konserwatorską.

Wysoka jakość wykonywanych usług oparta jest na nabytej wiedzy oraz wieloletnim doświadczeniu zdobytym podczas zleceń na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz zleceń zagranicznych.

Firma działa na terenie całego kraju i kładzie nacisk na zastosowanie najnowocześniejszych technik dokumentacji. Działamy w ścisłej współpracy ze zleceniodawcą, zgodnie z ustalonym harmonogramem jednocześnie utrzymując wysoki poziom metodyki.

Oferowane usługi prowadzone są w oparciu o doświadczenie oraz uprawnienia do prowadzenia badań archeologicznych oraz badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z § 25. i § 26. Rozporządzenia Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań.

Usługi archeologiczne

  • nadzór archeologiczny
  • ratownicze badania wykopaliskowe
  • badania weryfikacyjne
  • badania powierzchniowe i sondażowe
  • badania nieinwazyjne

Architektura zabytkowa

  • badania architektoniczne
  • inwentaryzacja konserwatorska
  • dokumentacja elementów zabytkowych i detali architektonicznych
  • inwentaryzacja/dokumentacja fotograficzna za pomocą drona

Dokumentacja cyfrowa

Usługi oferowane przez firmę ARCHINFO zostały szczegółowo przedstawione w menu OFERTA.

mgr Jakub Drgas

mgr Jakub Drgas

Archeolog, badacz architektury. Absolwent Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej. Specjalista od nowoczesnych, cyfrowych technik dokumentacji zabytków archeologicznych i architektury historycznej. Interesuje się głównie archeologią późnego średniowiecza oraz architekturą obronną, romańską i gotycką.

Uprawnienia:

Prowadzenie badań archeologicznych (zgodnie z § 26. rozporządzenia MKiDN z dn. 27 lipca 2011 r.)

Prowadzenie badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (zgodnie z § 25. rozporządzenia MKiDN z dn. 27 lipca 2011 r.)

UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator) – Świadectwo kwalifikacji operatorów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) zgodnie z Ustawą z dn. 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.)

Publikacje:

Drgas, J., Rekonstrukcja nieistniejących już obiektów architektury na przykładzie
zamku królewskiego we Wschowie [w:] Zielonogórskie spotkania źródłoznawcze,
t. 1, pod red. M. Dalidowicza, J. Dudka, A. Górskiego, Zielona Góra 2015, s. 312–324.

Drgas, J., Fortyfikacje Wschowy w w średniowieczu i czasach nowożytnych. Wschowa 2018.