Badania architektoniczne

Badania architektoniczne
Firma ARCHINFO świadczy kompleksowe usługi w zakresie badań architektonicznych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Badania architektoniczne prowadzone są przy obiektach architektury zabytkowej wpisanych do rejestru zabytków. Są to działania ingerujące w substancję murowaną zabytku. Celem takich badań jest rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń. Stanowią one podstawę przedsięwzięć konserwatorskich – dostarczają do prac konserwatorskich wiedzę o historii budowy obiektu oraz identyfikują zabytkowe elementy, które należy zachować dla przyszłych pokoleń.

Nakaz i zakres badań architektonicznych wynika z uzgodnień i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań należy uzyskać pisemne pozwolenie (decyzję) WKZ na prowadzenie badań architektonicznych w trybie art. 36 ust. 1 pkt. 4. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

1. Opracowanie programu badań architektonicznych

Program badań architektonicznych sporządza się przed uzyskaniem pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i jest on najważniejszym załącznikiem do wniosku o uzyskanie takiej decyzji. Musi on uzyskać akceptację WKZ, a podczas prac należy ściśle trzymać się jego zapisów.

W celu opracowania programu badań budynek musi zostać udostępniony badaczowi, aby ten mógł przeprowadzić wizję lokalną, zapoznać się z obiektem i wykonać dokumentację fotograficzną. Inwestor/zleceniodawca powinien udostępnić również inwentaryzację architektoniczną, wyniki badań konserwatorskich, archeologicznych, ekspertyz budowlanych, konstrukcyjnych, mykologicznych, geologicznych (o ile są one w jego posiadaniu).

2. Uzyskanie pozwolenia na badania architektoniczne

Uzyskanie decyzji zezwalającej na prowadzenie badań architektonicznych ma miejsce przed przystąpieniem do wszelkich planowanych prac badawczych w tym zakresie. W ramach tej usługi przygotowywany jest wniosek o pozwolenie oraz wspomniany powyżej program badań (jeśli nie został sporządzony już wcześniej) wraz z załącznikami graficznymi.

W razie takiej potrzeby reprezentant firmy ARCHINFO jako pełnomocnik inwestora może również pośredniczyć i występować w jego imieniu przed Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W przypadku kompleksowej obsługi w zakresie badań architektonicznych obiektu, po uzyskaniu pozwolenia przygotowywane są wszelkie dokumenty związane z obowiązkiem zgłoszenia osoby prowadzącej badania architektoniczne oraz następuje zawiadomienie o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac.

3. Inwentaryzacja architektoniczna

Na potrzeby badań wykonujemy inwentaryzację architektoniczną, która jest niezbędna do ich przeprowadzenia. W ramach wykonywania dokumentacji przeprowadzane są pomiary architektoniczne za pomocą technik tradycyjnych i cyfrowych.

Podczas wykonywania inwentaryzacji stosowane są najnowsze techniki takie jak fotogrametria 3D, ortofotografia, skaning 3D.

4. Badania architektoniczne

Prowadzone są przed pracami budowlano-remontowymi, przeważnie na etapie projektowym. Obejmują te partie obiektu (kondygnacje, pomieszczenia), które wskazano we wniosku o pozwolenie na prowadzenie badań oraz opisanych w programie badań. W ramach badań architektonicznych prowadzone są prace gabinetowe (kwerenda archiwalna, opracowanie źródeł i dokumentacji) oraz terenowe (wykonywanie odkrywek tynkowych i sondaży w głąb muru oraz wykonanie dokumentacji terenowej). Na koniec opracowywane są wyniki badań oraz sporządzane jest sprawozdanie z uwzględnieniem zaleceń konserwatorskich.

Podczas wykonywania badań architektonicznych stosowane są najnowsze techniki takie jak fotogrametria 3D, ortofotografia, skaning 3D.

5. Nadzór badawczo-architektoniczny

Nadzór badawczy prowadzony jest w ramach realizacji projektu budowlanego w trakcie prac budowlanych i remontowych. Nakaz prowadzenia takiego nadzoru wynika z decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ten rodzaj prac badawczych ma na celu uchwycenie nowych elementów zabytkowych odkrytych w trakcie realizacji inwestycji, które mogą wpłynąć na poszerzenie wiedzy o dziejach obiektu. Podczas nadzoru wykonywana jest dokumentacja fotograficzna, rysunkowa i opisowa, a po jego zakończeniu sporządzane jest sprawozdanie z prac.

Ze względu na różnorodność zakresu prac i badanych obiektów badania architektoniczne i usługi z nimi związane wyceniane są indywidualnie. W sprawie wyceny skontaktuj się bezpośrednio w dziale Kontakt.