Nadzory i badania archeologiczne

Nadzory i badania archeologiczne
Firma ARCHINFO świadczy kompleksowe usługi – badania archeologiczne związane z realizacją różnego rodzaju inwestycji budowlanych na terenie całej Polski.

Prace archeologiczne (badania archeologiczne) prowadzone są przed lub w trakcie prac budowlanych podczas inwestycji zlokalizowanych w strefach ochrony konserwatorskiej ustanowionych w obrębie lub pobliżu stanowisk archeologicznych oraz na terenie układów urbanistycznych i przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Nakaz i zakres prac archeologicznych wynika z uzgodnień i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań należy uzyskać pisemne pozwolenie (decyzję) WKZ na prowadzenie badań archeologicznych w trybie art/ 36 ust. 1 pkt. 5. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

1. Uzyskanie pozwolenia na badania archeologiczne

Uzyskanie decyzji zezwalającej na prowadzenie badań archeologicznych ma miejsce przed przystąpieniem do planowanych prac ziemnych podczas inwestycji. W ramach tej usługi przygotowywany jest wniosek o pozwolenie wraz z załącznikami w postaci programu badań i planów oraz wniosek do właściwej jednostki muzealnej w celu uzyskania zgody na przyjęcie zabytków archeologicznych. W razie takiej potrzeby reprezentant firmy ARCHINFO jako pełnomocnik inwestora może również pośredniczyć i występować w jego imieniu przed Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W przypadku kompleksowej obsługi archeologicznej inwestycji, po uzyskaniu pozwolenia przygotowywane są wszelkie dokumenty związane z obowiązkiem zgłoszenia osoby prowadzącej badania archeologiczne oraz następuje zawiadomienie o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac.

2. Nadzór archeologiczny

To najprostsza forma badań archeologicznych. Polega on na nadzorowaniu przez archeologa wszelkich prac ziemnych wykonywanych w ramach inwestycji takich jak korytowanie, odhumusowanie czy wykonywanie wykopów pod fundamenty lub infrastrukturę. Podczas tego rodzaju prac wykonywana jest dokumentacja fotograficzna, rysunkowa i opisowa, a po ich zakończeniu wykonywane jest sprawozdanie z badań.

W przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych podczas pełnienia nadzoru przeprowadza się badania wykopaliskowe.

Podczas wykonywania nadzorów stosowane są najnowsze techniki takie jak fotografia lotnicza, odbiorniki GPS z zrektyfikowanymi planami inwestycji czy też system informacji geograficznej GIS.

3. Badania wykopaliskowe (ratownicze)

Prowadzone są przed rozpoczęciem prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji lub w ich trakcie. Obejmują cały obszar inwestycji lub wybrane jego części w zależności od lokalizacji potencjalnych stanowisk archeologicznych i stref ich oddziaływania. Podczas badań odkryte obiekty i zabytki archeologiczne podlegają dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej oraz są eksplorowane. Po przeprowadzeniu prac wykopaliskowych teren zostaje zwolniony i przekazany do prac związanych z realizacją inwestycji.

Podczas wykonywania badań wykopaliskowych stosowane są najnowsze techniki takie jak fotogrametria 3D, ortofotografia, fotografia lotnicza, skaning lotniczy LIDAR czy system informacji geograficznej GIS.

4. Badania powierzchniowe

Jest to podstawowa metoda prospekcji archeologicznej. Jej celem jest rozpoznanie terenu pod kątem występowania tam zabytków archeologicznych bez ingerencji w grunt. Wykonywane są często przed dużymi, wielkopowierzchniowymi inwestycjami budowlanymi celem lokalizacji stanowisk archeologicznych.

Podczas wykonywania tego typu badań stosowane są najnowsze techniki takie jak fotografia lotnicza, skaning lotniczy LIDAR, odbiorniki GPS czy system informacji geograficznej GIS.

5. Badania sondażowe

Są to badania polegające na odsłonięciu niewielkiej części stanowiska archeologicznego poprzez wykonanie wąskich wykopów przecinających badany obszar. Pozwalają one na podstawowe rozpoznanie struktury danego stanowiska. Badania te prowadzone są w celu wstępnego rozpoznania terenu przed realizacją inwestycji lub weryfikacji zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

Podczas wykonywania tego typu badań stosowane są najnowsze techniki takie jak fotogrametria 3D, ortofotografia czy fotografia lotnicza.

Każde prace archeologiczne wyceniane są indywidualnie. W sprawie wyceny skontaktuj się bezpośrednio w dziale Kontakt.